Wytwarzanie

Zbiorniki wytwarzane są na podstawie dokumentacji uzgodnionej z UDT.
Konstrukcja zbiorników jest zgodna z normą PN-EN 12285.

Zbiorniki wykonane są z atestowanych stali węglowych w gatunku:

 • S235JR, wg PN-EN 10025
 • St3SAl wg PN-88/H-84020

Produkcja zbiorników odbywa się pod ciągłym nadzorem UDT. W procesie produkcyjnym wykorzystywane są nowoczesne i sprawdzone technologie, które gwarantują wysoką jakość i spełnienie aktualnych wymagań stawianych zbiornikom paliwowym.
Prace spawalnicze prowadzą wysoko wykwalifikowani spawacze, posiadający uprawnienia UDT.
Do spawania płaszcza zbiornika używany jest automat spawalniczy wykonujący spoiny łukiem krytym, co gwarantuje ich wysoką jakość i szczelność.
W trakcie wytwarzania, dla każdego zbiornika inspektor UDT przeprowadza badanie budowy oraz próbę szczelności przy ciśnieniach:

 • 0,075 MPa – dla każdej komory zbiornika;
 • 0,04 MPa – dla przestrzeni międzypłaszczowej

Po spawaniu zbiorniki są śrutowane do stopnia czystości SA 2,5 wg PN-ISO 8501-1

W zbiornikach podziemnych na oczyszczoną w ten sposób powierzchnię nakładana jest izolacja zewnętrzna, wykonana jako powłoka poliuretanowa. Po nałożeniu badana jest odporność powłoki poliuretanowej na przebicie napięciem 14 kV. Zastosowanie powłok poliuretanowych, charakteryzujących się bardzo wysoką trwałością, zapewnia bardzo skuteczną ochronę zbiornika przed wpływem różnorodnych czynników korozyjnych znajdujących się w gruncie.

Celem zapewnienia wysokiej jakości oferowanych przez Nas produktów, w trakcie ich wytwarzania sprawowany jest ciągły nadzór na każdym etapie produkcji. Kontrolą jakości zajmują się osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. W szczególności prowadzone są następujące badania:

 • badanie wizualne spoin przez osoby posiadające certyfikat VT
 • badania nieniszczące spoin (wykonywane wyrywkowo)
 • próby szczelności zbiornika
 • badanie izolacji zewnętrznej

Po uzgodnieniu istnieje możliwość wykonania różnorodnych powłok malarskich zabezpieczających wewnętrzną powierzchnię zbiornika:

 • Zbiorniki do magazynowania paliwa lotniczego;
 • Zbiorniki do magazynowania produktów spożywczych;
 • Zbiorniki do magazynowania produktów chemicznych;

Dodatkowe informacje

Zbiorniki wykonane są z tzw. "mokrym" systemem kontroli szczelności, lub przystosowane są do sygnalizacji w systemie "suchym". Kontrolę szczelności zbiornika realizuje się poprzez wprowadzenie do przestrzeni miedzypłaszczowej czujników sygnalizujących pojawienie się cieczy i oparów – (system „suchy”) lub wypełnienie przestrzeni międzypłaszczowej płynem i kontrolę jego poziomu (system „mokry).
Zbiornik wyposażony jest w króćce pomiarowe, przeznaczone do pomiaru wyskalowaną listwą pomiarową lub do pomiaru elektronicznego.

Do każdego zbiornika dołączona jest, w dwóch egzemplarzach, pełna dokumentacja w skład której wchodzi:

 • Paszport zbiornika, zawierający dane techniczne zbiornika; informację o atestach materiałów użytych do budowy zbiornika; poświadczenie wytwórcy; wykaz osprzętu zbiornika; miejsce na informacje dotyczące wyposażenia dodatkowego montowanego przez użytkownika oraz dane dotyczące miejsca posadowienia;
 • Rysunek zestawieniowy;
 • Dokumentacja Techniczno Ruchowa (DTR) zbiornika;
 • Ogólna Instrukcja Eksploatacji Zbiornika;
 • Poświadczenie Badania Budowy i Próby Ciśnieniowej Odbiorczej wystawione przez Inspektora Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego (UDT);
 • Karta Gwarancyjna;
 • Protokół wykonania i badania powłoki zewnętrznej; (dla zbiornika podziemnego)
 • Decyzja o zatwierdzeniu typu zbiorników pomiarowych przez Główny Urząd Miar (GUM);
 • Atesty i certyfikaty dotyczące osprzętu zbiornika.

Zbiorniki spełniają wymagania:

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 18.09.2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych Dz. U. Nr 113 Poz. 1211
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21.11.2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie Dz. U. Nr 243 Poz. 2063

Skontaktuj się z nami:

Tel: (0 89) 715-20-71,

Fax: (0 89) 715-20-73 Fax: (0 89) 715-26-78

Pobierz ulotkę

Ulotka (271 kB)

Pobierz plakat

Plakat (976 kB)